articles @ leidse-regio.nl:

Please login

username

password

Forgot password?

Forgotten password retriever

Please enter your email address:

Bezwaarcommissie

Regionale bezwaarcommissie

Als bewoner of bedrijf van Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude of Oegstgeest kunt u bezwaar maken tegen een besluit van uw gemeente. Bijvoorbeeld tegen een verleende omgevingsvergunning of een afgewezen aanvraag om een uitkering. Uw bezwaar wordt dan in behandeling genomen door het Bezwarensecretariaat Leidse Regio. Afhankelijk van het onderwerp behandelt de regionale bezwaarcommissie uw bezwaar of u wordt ambtelijk gehoord. De bezwaarcommissie is onafhankelijk. Ze bemiddelt bij geschillen en adviseert over bezwaren van of tegen Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude, Holland Rijnland en Omgevingsdienst West-Holland.

Hoe dient u een bezwaar in?

U kunt binnen 6 weken na de datum van de bekendmaking van een beslissing bezwaar indienen. U doet dit bij de gemeente waar u woont of waar uw bedrijf is gevestigd. Als de gemeente een beslissing neemt op een aanvraag, staat in die beslissing ook hoe en waar u bezwaar kunt maken.

Vereniging, stichting, vennootschap

Maakt u bezwaar namens een vereniging, stichting of vennootschap? Dan moeten alle leden die tekenbevoegd zijn het bezwaar ondertekenen. Wie dit zijn, staat in de statuten of in een uittreksel van de Kamer van Koophandel. Stuur een kopie van de statuten of het uittreksel mee met uw bezwaarschrift.

Na het indienen van uw bezwaar

Heeft u bezwaar gemaakt tegen een besluit van de gemeente? Dan neemt een juridisch medewerker van Bezwarensecretariaat Leidse Regio contact met u op. Als het kan, wordt in een telefoongesprek met u besproken wat de reden is van uw bezwaar. Samen met u wordt besproken wat de beste aanpak is voor uw bezwaar. Bijvoorbeeld een informeel gesprek met de gemeente en/of andere belanghebbenden. Hierin wordt dan gekeken naar mogelijke oplossingen.

Is een informele oplossing niet mogelijk? Of wilt u geen informele behandeling van uw bezwaar?

Dan wordt de formele behandeling van uw bezwaar voortgezet. U krijgt dan een uitnodiging voor een gesprek om uw bezwaren toe te lichten: een hoorzitting. Dat kan een hoorzitting zijn onder leiding van een juridisch medewerker van Bezwarensecretariaat Leidse Regio. In bepaalde gevallen behandel de Regionale bezwaarcommissie uw bezwaar. Die geeft dan een advies aan de gemeente. De gemeente neemt opnieuw een besluit.

U kunt niet tegen alle besluiten bezwaar maken. Dat is het geval bij een besluit dat algemene regels bepaalt. Bijvoorbeeld tegen regels uit de Algemene Plaatselijke Verordening.

Voorlopige voorziening

Tijdens de bezwaarprocedure geldt de genomen beslissing. Soms heeft die beslissing onherstelbare gevolgen. Bijvoorbeeld bij het kappen van een boom. Wilt u dit voorkomen? Vraag dan tegelijk met uw bezwaarschrift een voorlopige voorziening aan bij de voorzieningenrechter in Den Haag. Dit kan ook tijdens de bezwaarprocedure. Een voorlopige voorziening is een speciale regeling als uw bezwaar nog in behandeling is en u de uitvoering van het besluit wilt stoppen. Bijvoorbeeld uitstel van het kappen van de boom, totdat er een uitspraak is over het bezwaar. De voorzieningenrechter bekijkt of de uitvoering van het besluit moet worden gestopt totdat over het bezwaar is beslist. Het is niet mogelijk om tegen een uitspraak over een voorlopige voorziening in beroep te gaan.

Prettig Contact vinden we belangrijk

De bezwaarcommissie werkt volgens de principes van het programma Prettig Contact met de Overheid (PCMO). Dit betekent dat u van ons mag verwachten dat we duidelijk zijn over de procedure, alle partijen gelegenheid geven om hun standpunt toe te lichten en contact opnemen over de aanpak. Alle medewerkers van de bezwaarcommissie zijn getraind in PCMO.

Vragen

Heeft u nog vragen of heeft u iets vergeten, zoals uw telefoonnummer in het bezwaarschrift? Neem dan snel contact op met het secretariaat bezwaarschriften van de Leidse Regio. Ook als u niet gehoord wilt worden, neemt u contact op met het secretariaat bezwaarschriften.

E-mail : bezwaren@leidse-regio.nl

Indienen bezwaarschrift en privacy

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente kunt u een bezwaarschrift indienen. Voor de behandeling van bezwaarschriften gebruikt de gemeente persoonsgegevens van inwoners die een bezwaar indienen. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie over een persoon bevatten en te maken hebben met die persoon. Gegevens zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, handtekening en burgerservicenummer kunnen door de gemeente voor de bezwaarafhandeling worden verzameld. Deze persoonsgegevens komen in een bezwaardossier. Het gebruik van persoonsgegevens van bezwaarmakers mag niet in strijd zijn met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In de AVG staat dat het gebruik van de gegevens noodzakelijk moet zijn om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Aan deze eis is voldaan, omdat de gemeente volgens de wet bezwaarschriften moet behandelen. De verzamelde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is.

Delen van gegevens met anderen

De gemeente kan uw persoonsgegevens delen met partijen die betrokken zijn bij uw bezwaar. Dit zijn bijvoorbeeld de aanvrager van de vergunning waartegen u bezwaar maakt en de bezwarencommissie. De gemeente deelt uw gegevens alleen met anderen wanneer dit nodig is voor een goede afhandeling van uw bezwaar. Het geven van adresgegevens kan bijvoorbeeld belangrijk zijn om te beoordelen of iemand last kan hebben van een afgegeven vergunning. Natuurlijk worden alleen de echt noodzakelijke gegevens met anderen gedeeld. De gemeente zal sowieso nooit uw BSN, telefoonnummer of handtekening met anderen delen.

Download de folder

Bezwaarbehandeling gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude