articles @ leidse-regio.nl:

Please login

username

password

Forgot password?

Forgotten password retriever

Please enter your email address:

Inkoop

Inkoop en aanbestedingen

Gemeente Leiden koopt diensten en producten in voor de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude en Oegstgeest en Holland Rijnland. Bijvoorbeeld jeugdhulp, Wmo, ICT, het ophalen van vuil en het aanleggen van straten, tunnels en verkeerspleinen. Belangrijke criteria bij inkoop en aanbestedingen zijn de juiste prijs-kwaliteit verhouding, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Onze contractmanagers controleren of afspraken met leveranciers ook worden nagekomen.

Actuele aanbestedingen

Aanbestedingen publiceren we op Negometrix en TenderNed.

Vragen?

​We beantwoorden je vragen zo snel mogelijk.

Aanbestedingsbeleid

Voor alle inkopen binnen de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude en Holland Rijnland geldt een gezamenlijk aanbestedingsbeleid: Gezamenlijk aanbestedingsbeleid 2023 (bedragen geüpdatet op 01-01-2024)

Informatie over aanbestedingen

We kondigen al onze Europese en nationale aanbestedingen aan op TenderNed en de inhuuropdrachten via een Marktplaats staat op Mercell. Op deze websites staan alle aankondigingen van opdrachten en aankondigingen van gegunde opdrachten. Wilt u automatisch op de hoogte blijven van onze aankondigingen, dan kunt u zich aanmelden via TenderNed en Mercell.
De originele publicatie van onze aanbestedingen vindt plaats via TenderNed of Mercell. De informatie en stukken die bij een aanbesteding horen, kunt u hier downloaden. In de aankondiging en in de aanbestedingsleidraad staat vermeld waar u terecht kunt met vragen over de aanbesteding. In de tekst van de publicatie en de documenten die daarbij horen, kunt u zien welke eisen wij aan de inschrijvende partijen stellen om te kunnen meedingen naar een opdracht. Ieder bedrijf kan meedingen bij de Europese en Nationale aanbestedingen.
Voor een meervoudig onderhandse aanbesteding, wordt vooraf gevraagd naar uw interesse. Als u een offerte uit mag brengen, ontvangt u hiervoor een uitnodiging via TenderNed. Zorg er tijdig voor dat u over een registratie bij TenderNed beschikt.

GWW-opdrachten gemeente Leiden van het Projectbureau onder de Europese aanbestedingsdrempel via Groslijstsysteem

De selectie van leveranciers voor Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW) opdrachten onder de Europese aanbestedingsdrempel worden via een Groslijstsysteem geregeld. Dit wil zeggen dat er per werkveld een lijst met aannemers wordt samengesteld met geïnteresseerde en geschikte bedrijven, die voldoen aan vooraf opgestelde geschiktheidseisen. Deze bedrijven worden uitgenodigd voor enkelvoudige- (vanaf €50.000) en meervoudige GWW-opdrachten. De controle op de selectie (toetreding en verwijdering) van deze bedrijven gebeurt door Team Inkoop en Contractmanagement. 
Op welke categorieën GWW is dit van toepassing?
Deze selectiemethode is van toepassing op enkelvoudige en meervoudig onderhandse opdrachten voor werken binnen de GWW sector van de gemeente Leiden, dat wil zeggen opdrachten voor werken lager dan €1,5 miljoen in de volgende 11 groslijsten:

 • Vrijvervalriolering: aanleg en onderhoud,
 • Relinen en deelreparaties van riolering,
 • Riolering: Drukriolering & mechanische riolering: aanleg en onderhoud,
 • Grondwerken,
 • Asfalt: reconstructie, aanleg,
 • Slopen en asbestsanering,
 • Elementenverharding: reconstructie en onderhoud,
 • Groenbeplanting en bomen; aanleg,
 • Steigers, damwanden, beschoeiingen en duikers en kleinere bruggen,
 • Baggeren watergangen
 • Sportvelden: aanleg en onderhoud.

Voor zeer specialistische- en spoed GWW-opdrachten hanteert de gemeente een maatwerkaanpak, die niet via de groslijsten zal verlopen.

Prestatiemetingen

De gemeente Leiden hecht grote waarde aan een goede een professionele uitvoering van haar opdrachten. Daarom past zij voor de uitvoering van opdrachten in de GWW-sector Better Performance (voorheen Past Performance) van CROW toe. Bij Better Performance worden wederzijdse prestaties en onderlinge samenwerking gemeten en besproken. Een positieve beoordeling telt mee voor een positieve positie op deze groslijsten.

Hoe meld ik me aan als aannemer?

Aanmelden kan door middel van een e-mail aan: aanbestedingen@leidse-regio.nl met als onderwerp “aanmelding groslijst Leiden”.
Je ontvangt van ons een mail met link naar de aanmeldsite met een instructie. Op deze site is informatie te vinden over de voorwaarden, de selectiewijze en hoe je kunt aantonen dat je geschikt bent voor dit type opdrachten (per categorie). Je dient bijvoorbeeld altijd een Inschrijving van het handelsregister, een referentieproject, Vca-certificering en een ondertekend Uniform Europees Aanbestedingsdocument in te dienen bij toetreding tot de groslijsten.

GWW-opdrachten komende periode

We publiceren ieder half jaar een Inkoopplanning voor GWW aanbestedingen hier op deze pagina. Aan de Inkoopplanning kunt u geen rechten ontlenen.

 

Publicatie  Aanbesteding Type aanbesteding Afdeling
Q3 2023 Inhuur mederwerkers C&C Verkeer en Riolering Europese aanbesteding Afdeling Beheer
Q3 2023 Gasthuiswijk fase 2 Europese aanbesteding Stadsingenieurs
Q3 2023 Vervangen en herinrichting Hoge Mors fase 2 Europese aanbesteding Stadsingenieurs
Q3 2023 Onkruidbeheersing op verharding centrum en Noord Europese aanbesteding Afdeling Beheer
Q3 2023 Reinigen gemalen 2024-2028 Meervoudig onderhandse aanbesteding Afdeling Beheer
Q3 2023 Renovatie gemalen LUMC en LBSP Meervoudig onderhandse aanbesteding Afdeling Beheer
Q3 2023 Aanleg Brug Combibad de Vliet Meervoudig onderhandse aanbesteding Stadsingenieurs
Q3 2023 Verkeerskundige aanpassingen Houtkwartier (MVH) Meervoudig onderhandse aanbesteding Stadsingenieurs
Q3 2023 Pike 2 Ontwikkeling bedrijventerrein Groenoord Meervoudig onderhandse aanbesteding Stadsingenieurs
Q3 2023 Ruimte_op_straat Meervoudig onderhandse aanbesteding Stadsingenieurs
Q3 2023 Aanpassen 14 toegankelijke bushaltes Meervoudig onderhandse aanbesteding Stadsingenieurs
Q3 2023 Reinigen en inspecteren vrijvervalriolering regio Leiden 2024-2028 Nationale aanbesteding Afdeling Beheer
Q3 2023 Vervangingsonderhoud Kanaalweg-Oost Nationale aanbesteding Afdeling Beheer
Q3 2023 ROK Asfaltonderhoud 2024-2027 Nationale aanbesteding Afdeling Beheer
Q3 2023 Vervangen en herinrichting Raadsherenbuurt Nationale aanbesteding Stadsingenieurs
Q3 2023 Relingswerkzaamheden 2024 Nationale aanbesteding Afdeling Beheer
Q4 2023 ROK LVO kademuren (2024 tot 2027) Europese aanbesteding Afdeling Beheer
Q4 2023 Bouwrijp maken M-kavels / Schipholweg west Europese aanbesteding Stadsingenieurs
Q4 2023 ROK bladvissen en sloten Leiden Europese aanbesteding Afdeling Beheer
Q4 2023 Groenonderhoud noord, midden en zuid Europese aanbesteding Afdeling Beheer
Q4 2023 ROK Groeiplaats verbetering Europese aanbesteding Afdeling Beheer
Q4 2023 ROK Metselwerk en voegen Meervoudig onderhandse aanbesteding Afdeling Beheer
Q4 2023 Aanbesteding engineering en aanleg brug en vlonder LBSP Meervoudig onderhandse aanbesteding Stadsingenieurs
Q4 2023 Wegbebakening en verkeersvoorzieningen Meervoudig onderhandse aanbesteding Afdeling Beheer
Q4 2023 Singelbrug en Rijnzichtbrug aanpassing machinerichtlijn Meervoudig onderhandse aanbesteding Afdeling Beheer
Q4 2023 Renovatie rioolgemalen 2024 en 2025 Meervoudig onderhandse aanbesteding Afdeling Beheer
Q4 2023 Vervangen en herinrichting Hoge Mors fase 1 Nationale aanbesteding Stadsingenieurs
Q4 2023 Vervanging 4 bruggen Vlietweg (fase 1) Nationale aanbesteding Afdeling Beheer
Q4 2023 Gasthuiswijk fase 3 Nationale aanbesteding Stadsingenieurs
Q1 2024 Levering en plaatsing speeltoestellen 2024 Europese aanbesteding Afdeling Beheer
Q1 2024 DO metselwerk en voegen kademuren Europese aanbesteding Afdeling Beheer
Q1 2024 Reconstructie Noordeinde Meervoudig onderhandse aanbesteding Stadsingenieurs
Q1 2024 ROK onderhoud fonteinen Meervoudig onderhandse aanbesteding Afdeling Beheer
Q1 2024 Vervangen Vlietbrug nummer 258 Meervoudig onderhandse aanbesteding Afdeling Beheer
Q1 2024 Vervanging 3 bruggen Vlietweg (fase 2) Meervoudig onderhandse aanbesteding Afdeling Beheer
Q1 2024 Renovatio riool Papengracht Meervoudig onderhandse aanbesteding Afdeling Beheer
Q1 2024 Ombouw tennisbanen / vervanging Meervoudig onderhandse aanbesteding Afdeling Beheer
Q1 2024 Groot onderhoud Domela Nieuwenhuislaan Meervoudig onderhandse aanbesteding Stadsingenieurs
Q1 2024 Haarlemmerweg reconstructie weg, damwanden Nationale aanbesteding Stadsingenieurs
Q2 2024 Renovatie kleedkamers UVS Leiden Meervoudig onderhandse aanbesteding Afdeling Beheer
Q2 2024 Vervanging Kanaalweg Meervoudig onderhandse aanbesteding Afdeling Beheer
Q3 2024 Baggeren 3 tuinverenigingen 2024/2025 Meervoudig onderhandse aanbesteding Afdeling Beheer
Q3 2024 Singelpark Jan van Houtkade, Waterpad Meervoudig onderhandse aanbesteding Stadsingenieurs
Q1 2026 Vervanging Trekvaartbrug Nationale aanbesteding Afdeling Beheer

 

Inkoopvoorwaarden

Op de uitvoering van opdrachten door leveranciers voor de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude en Holland Rijnland kunnen de volgende inkoopvoorwaarden van toepassing worden verklaard. Team Inkoop en Contractmanagement geeft advies over de juiste voorwaarden bij opdrachten. Bij reeds afgesloten contracten gelden de voorwaarden zoals bij de start van contract reeds is afgesproken.

We hanteren de volgende inkoopvoorwaarden:

1. Algemene Rijksvoorwaarden voor leveringen 2018

Wij hanteren de Algemene Rijksvoorwaarden voor leveringen 2018 (ARIV-2018) bij de inkoop van producten. De ARIV-2018 bieden een rijksbreed eenvormig kader voor koop- en leveringsovereenkomsten van producten tussen de rijksoverheid en derden. Leveringen omvatten aankoop, huur, lease en huurkoop van producten. Dit zijn zaken die tastbaar zijn maar die niet onder een Werk vallen.

De ARIV-2018 zijn uitdrukkelijk niet van toepassing indien het om ICT-producten of -diensten gaat, en dus niet bij de levering van (standaard) software programmatuur of hardware. Daarvoor wordt verwezen naar de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT).

Algemene Rijksinkoopvoorwaarden voor leveringen 2018

2. Algemene Rijksvoorwaarden voor diensten 2018

Wij hanteren de Algemene Rijksvoorwaarden voordiensten 2018 (ARVODI-2018) bij de inkoop van diensten. De ARVODI-2018 bieden een eenvormige set van algemene voorwaarden voor dienstverleningsovereenkomsten tussen de Staat der Nederlanden (alle ministeries en daaronder ressorterende diensten) en derden.

Algemene Rijksinkoopvoorwaarden voor diensten 2018

3.Gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT

Wij hanterende Gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT2023 (GIBIT-2023) bij de inkoop van producten en/of diensten op het gebied van ICT.
De hele life-cycle van IT producten, inclusief bijbehorende diensten, wordt door de GIBIT gedekt. Dit is inclusief onder meer aanschaf, implementatie, gebruik, onderhoud, exit-strategie, intellectueel eigendom en bepalingen over het ondersteunen bij overstap naar een andere leverancier. Afhankelijk van de aard van de ICT dienst en/of product zullen we op basis van de GIBIT toolbox een op maat gemaakte set voorwaarden toepassen.

GIBIT 2023 artikelen

GIBIT 2023 toelichting

4. Uniforme administratieve voorwaarden voor werken en technische installatiewerken 2012 (UAV2012)

Besluit vaststelling Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012) door Ministers van Binnenlandse Zaken en Koningrijksrelaties en van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Besteedt u alleen de uitvoering aan en voert uw eigen organisatie de andere taken uit dan kunt u de UAV 2012 (Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installaties) toepassen. Met de UAV 2012 kunt u ook kiezen de directievoering uit te laten voeren door een derde partij, u kunt het ook door uw eigen organisatie laten doen. Overheidsorganisaties passen bij een traditionele bouworganisatievorm in de GWW vrijwel altijd de UAV 2012 toe.

Uniforme administratieve voorwaarden voor werken en technische installatiewerken 2012

5. De Nieuwe Regeling (DNR2011)

Vastgesteld door de BNA en NLIngenieurs 2011, herziening 2013.

In de DNR2011 is de rechtsverhouding tussen opdrachtgever, architect, ingenieurs en adviseur geregeld. Bij het opstellen van deze algemene voorwaarden is een goede afweging van belangen gemaakt. Ook de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de architect is afgestemd op de algemene voorwaarden in de DNR. DNR is bedoeld voor alle disciplines in de bouw actief op het gebied van ontwerp, advies en management: architecten, constructeurs, installatie-adviseurs, bouwfysici, interieurarchitecten, tuin- en landschapsarchitecten, geodeten, industriële vormgevers, projectmanagers en (bouw)productontwikkelaars.

Indien de gemeente de DNR2011 van toepassing verklaart horen daarbij de set van uitzonderingen en aanvullingen.

DNR 2011

6. Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contractvormen (UAV-GC 2005)

UAV-GC is een publicatie van CROW.

Bij een geïntegreerde bouworganisatievorm is Design & Construct de meest toegepaste bouworganisatievorm en contractvorm. De UAV-GC is hier specifiek voor ontwikkeld. Overheidsorganisaties passen bij geïntegreerde bouworganisatievormen vrijwel altijd de UAV-GC 2005 toe. Bij geïntegreerde bouworganisatievormen krijgt de opdrachtnemer meer taken en meer verantwoordelijkheid. Bij traditionele bouworganisatievormen ziet de aanbesteder zich als de deskundige partij en houdt de regie van begin tot eind in eigen hand.

http://www.crow.nl/publicaties/uav-gc-2005

Voor de bouworganisatievormen DBFM of DBFMO zijn deze gestandaardiseerde juridisch-administratieve voorwaarden niet geschikt.